1. Добриво "Гранубор Натур"

Компанія ТОВ "Нутрітех Україна" пропонує універсальне борвмісне добриво "Гранубор Натур", яке відповідає фізіології мінерального живлення борофільних культур (озимий та ярий ріпак, цукровий буряк, соняшник, виноград, плодові дерева, овочеві тощо) та дозволяє отримати їх високу продуктивність.
Рекомендується забезпечувати 60-70 % потреби бору за ра­хунок ґрунтових мінеральних добрив у тому числі тукосумішей збагачених "Гранубор Натуром", а решту 30-40 % потреби, застосовуючи позакореневе листкове підживлення добривами "Нутрі-вантами Плюс™".
 
Що зумовлює застосування "Гранубор Натуру ":
-    Дефіцит та низький вміст бору у ґрунтах України (за дани­ми наукових установ 25 % орних земель мають дефіцит бору;
-    Низьке засвоєння бору (В) рослинами (3-Ю %) із грунту;
-    Недостатнє застосування органічних (гній, сидерати) та мінеральних добрив збагачених бором, що є джерелом підтрима­ння балансу бору у грунті;
-    Зниження доступності бору рослинам через застосування високих доз азотних добрив, високий вміст сполук кальцію і ка­лію у ґрунті, що викликають прихований дефіцит бору;
-    Постійне збільшення посівних площ під борофільними ви­сокорентабельними культурами, частка яких уже становить понад 36 %.
 
Добриво "Гранубор Натур" застосовується для збагачення сумішей мінеральних добрив бором, гранульованих фосфоровмі­сних добрив та як просте однокомпонентне мінеральне добриво для підживлення сільськогосподарських культур.
"Гранубор Натур" характеризується високими фізико-хімічними і агрохімічними властивостями (табл. 3).
Якісний гранулометричний склад "Гранубор Натуру" дозво­ляє отримати однорідний склад сумішей мінеральних добрив, забезпечує мінімальну сегрегацію (розшарування) при транспортуванні та точність і рівномірність внесення. Висока міцність гранул (40 кг/м2) гарантує цілісність гранул при виробництві тукосумішей, транспортуванні та внесенні.
 
Таблиця 3. Фізичні властивості добрива "Гранубор Натур"
Показник
Параметр
Зовнішній вигляд
Білі кристалічні гранули
Масова частка бору (В), %
14,6
Гранули розміром 2-4 мм, %
95
Статистична міцність гранул, кг/м2
40
  
Агрохімічні властивості "Гранубор Натуру":
-  Відповідає всім нормативам європейських стандартів якос­ті та екологічності;
-  Має підвищений коефіцієнт використання бору рослина­ми, який становить понад 10-20 %;
-  Забезпечує культури доступними сполуками бору впродовж всього періоду вегетації та проявляє свою ефективність впродовж двох років;
-  Поліпшує продуційні процеси культур, забезпечує інтенсив­ний ріст та розвиток їх кореневої системи, точок росту, запилення
квіток, усуває різного роду хвороби, викликані дефіцитом бору (гниль сердечника, суха гниль коренеплоду цукрових буряків тощо);
-  Універсальність застосування розкидним способом разом із сумішами мінеральних добрив, локально стрічковим способом із мінеральними добривами у тому числі з тукосумішами та як однокомпонентне добриво;
-  Гарантує підвищення врожайності сільськогосподарських культур на 10-12 % та поліпшення якості їх товарної продукції;
-  Змішується з азотними, фосфорними і калійними добривами;
-  Гарантує високу агроекономічну ефективність при комбі­нованому застосуванні із мінеральними добривами, у тому числі із сумішами мінеральних добрив та позакореневим листковим пі­дживленням добривами "Нутрівантами Плюс™".